Newsletter

Ile będzie można zarobić na funduszach akcji?

12.01.2011
Ile będzie można zarobić na funduszach akcji? Szczegółowe prognozy Union Investment TFI

Warszawa, 12 stycznia 2011 – Prognozy analityków giełdowych są zgodne – w 2011 roku największy potencjał tkwi w akcjach. Co z pozostałymi funduszami? Zarządzający Union Investment TFI ogłosili szacowane stopy zwrotu
z poszczególnych subfunduszy.


Za funduszami akcyjnymi przemawiają dobre perspektywy polskiej gospodarki. Na koniec roku PKB może wzrosnąć nawet o 4,4 proc., zaś główne indeksy giełdowe WIG20 oraz WIG odpowiednio do 3 100 pkt. i 56 000 pkt. Według prognoz także niemiecka gospodarka będzie prężnie się rozwijać, co przełoży się na zyski polskich spółek notowanych na GPW. Jednocześnie – podobnie jak w 2010 r. – wzrostom giełdowych indeksów będzie towarzyszyła dość duża zmienność, a cykle koniunkturalne ulegną skróceniu, co eksperci z Union Investment TFI określają mianem „nowej równowagi”.

W 2011 roku subfundusz polskich akcji – UniKorona Akcje – powinien zarobić około 17-20 proc. Na trendzie wzrostowym ma szanse zyskać także aktywnie zarządzany UniTotal Trend. Z uwagi na dobre, w naszej ocenie, perspektywy rynku akcji, docelowo zamierzamy inwestować około 80 procent aktywów UniTotal Trend w akcje. Szacujemy, że dzięki temu może on osiągnąć stopę zwrotu na poziomie ok. 13-20 procent, w zależności od wahań na rynku – mówi Robert Burdach, zarządzający częścią akcyjną UniTotal Trend. Dobre prognozy wzrostu ma ponadto subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu, który bazuje na selekcji najbardziej perspektywicznych sektorów gospodarki. Zarządzający szacują, że może on zarobić od 18 do 21 proc. Nieco mniejszą, ale i tak atrakcyjną stopę zwrotu, ok. 14-17 proc., powinny osiągnąć subfundusze UniAkcje Małych i Średnich Spółek  oraz UniAkcje: Nowa Europa.

Na wzrostach cen akcji powinny skorzystać także fundusze mieszane. Stopa zwrotu z subfunduszu UniKorona Zrównoważony może ukształtować się na poziomie ok. 12-13 proc. UniStabilny Wzrost, w którym akcje stanowią mniejszą część portfela ma szansę na osiągnięcie 9-10 proc., a UniBezpieczna Alokacja, subfundusz z ochroną kapitału, około 7-8 proc. Zrównoważony, luksemburski subfundusz funduszy – UniSICAV Balanced Strategy – z którego zysk jest wypłacany w postaci dywidendy, powinien zarobić około 10-11 proc.

W 2011 roku realny jest wzrost inflacji, przez co rośnie presja na podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Niepewna jest też sytuacja ekonomiczna
w krajach PIIGS. W takich warunkach gospodarczych fundusze obligacji mają mniejsze szanse na powtórzenie zeszłorocznych wyników. Mimo to subfundusz UniKorona Obligacje może zarobić około 5-6 proc., zaś UniObligacje: Nowa Europa 6-7 proc. Zarządzający są zdania, że subfundusz UniDolar Obligacje zakończy rok z 2-proc. wzrostem w USD.

Według ekspertów Union Investment TFI wyniki funduszy pieniężnych będą zbliżone do zeszłorocznych. Subfundusze UniKorona Pieniężny oraz UniWIBID powinny przynieść zysk na poziomie około 5 proc., natomiast stopy zwrotu z funduszu pieniężnego w walucie obcej – UniEURIBOR – będą oscylować w granicach 2 proc. w EUR.

– W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zaobserwować dość gwałtowne spadki indeksów WIG i WIG20. Po okresie grudniowych wzrostów, na GPW zawitała korekta. Inwestorzy realizowali zyski z akcji, co dodatkowo zbiegło się w czasie z sygnałami o planowanej podwyżce stóp procentowych oraz informacjami o obniżeniu składki do OFE. Redukcja składek jest o tyle niekorzystna, że może zwiększyć wahania cen akcji i obligacji, zmniejszając jednocześnie zaufanie jakim inwestorzy zagraniczni obdarzali Polskę do tej pory. Obecne rozwiązania rządu w kwestii OFE są postrzegane bardzo negatywnie przez pryzmat likwidacji prywatnych funduszy emerytalnych na Węgrzech. Zagranica obawia się powtórki tego scenariusza w Polsce – mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI. – Od 2010 roku obserwujemy podwyższoną zmienność na rynku akcji. Analizy makroekonomiczne wskazują, że w tym roku będzie podobnie. Jednak nie ma powodów do pesymizmu. Lepiej jeśli na rynku są powody do niepokoju, niż gdy zysk wydaje się oczywisty – wówczas można spodziewać się odwrócenia trendu bądź korekty. Spadków cen nie należy się bać. Powinno się raczej wykorzystać niskie ceny do uzupełnienia portfeli akcjami – dodaje.
Union Investment TFI S.A.
Warto wiedzieć
ZUSILLA atakuje, Legg Mason broni 15.04.2011
15 kwietnia Legg Mason TFI S.A. rozpoczyna kampanię reklamową uświadamiającą Polakom potrzebę samodzielnego... więcej
Legg Mason Akcji FIO na 5 gwiazdek AOL 10.02.2011
Fundusz Legg Mason Akcji utrzymał swój 5-gwiazdkowy rating firmy Analizy Online. Tym samym pozostaje... więcej
Union Investment TFI konsekwentnie stawia na akcje 24.01.2011
Warszawa, 20 stycznia 2011 – Pomimo, że nowy rok na warszawskiej giełdzie rozpoczął się spadkami,... więcej
więcej